Artikel 1. Definities

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt.
Voedingsdeskundige: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen; in dit geval Josina Steenbeek in opdracht van CaniBalance / Flexiterrier.
Consument/Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en aan voedingsdeskundige opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/consulten.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Josina Steenbeek / CaniBalance, Flexiterrier
Buys Ballotstraat 15
1782 HJ DEN HELDER
Telefoonnummer (zakelijk): +31 6 187 735 24
E-mailadres: info[at]flexiterrier.com
KvK-nummer: 53596765
Btw-identificatienummer: NL002072116B55

Artikel 3. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen CaniBalance / Flexiterrier enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden worden cliënt ter hand gesteld bij een eerste consult en zijn gepubliceerd op de website van de voedingsdeskundige. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door CaniBalance / Flexiterrier zijn bevestigd. In dit geval blijven overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 4. Totstandkoming, wijziging en duur van de overeenkomst

De overeenkomst komt eerst tot stand bij aanvang van het eerste consult. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij een voedingsadviestraject voor bepaalde duur. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de voedingsdeskundige schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 5. Uitvoering opdracht

De voedingsdeskundige bepaalt de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd, maar dit zal altijd in overleg gebeuren met de cliënt.

Artikel 6. Annulering

Afspraken dienen telefonisch op werkdagen, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk vrijdag voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt het gehele consultbedrag verschuldigd. De voedingsdeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de voedingsdeskundige eveneens minimaal 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

Artikel 7. Geheimhouding

Voedingsdeskundige is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen voedingsdeskundige een informatieplicht opleggen en gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen gebruik voor statistische doeleinden en/of wetenschappelijke onderzoeken. De voedingsdeskundige zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn of haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 8. Overmacht

Indien de voedingsdeskundige haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de voedingsdeskundige alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Indien nodig zal de voedingsdeskundige een collega verzoeken haar zaken waar te nemen. Dit zal inhouden dat u doorgestuurd kunt worden naar een andere voedingsdeskundige. Cliënt behoudt te allen tijden het recht dit te weigeren.

Artikel 9. Tarieven

De tarieven voor consulten, trajecten en andere verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening. 
De tarieven van de voedingsdeskundige zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de voedingsdeskundige en is verschuldigd naar mate door voedingsdeskundige werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden. Voedingsdeskundige behoudt het recht de tarieven te wijzigen. Wijziging van de tarieven wordt bij een individueel consult mondeling aan cliënt doorgegeven. In overige zaken zullen tariefswijzigingen schriftelijk worden gecommuniceerd. Gedurende de looptijd van een individueel of groepstraject worden de tarieven niet gewijzigd.

Artikel 10. Facturering en betaling

Betalingen dienen in principe voorafgaand aan consulten te geschieden via bankoverschrijving, tenzij door de voedingsdeskundige anders is bepaald. Bij facturering dient het factuurbedrag door cliënt binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan op bankrekening NL90 KNAB 0257587799 t.n.v. CaniBalance. Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de voedingsdeskundige, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de voedingsdeskundige is sprake van een inspanningsverplichting. De voedingsdeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties en/of gevolgschade, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de voedingsdeskundige. De aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige is beperkt tot de verkregen vergoeding voor de betreffende diensten en te allen tijde tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de voedingsdeskundige wordt uitbetaald.

Artikel 12. Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering daarvan niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft CaniBalance / Flexiterrier desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen normaliter verschuldigde bedragen, inclusief vergoeding van de gemaakte en eventueel nog te maken kosten, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

CaniBalance / Flexiterrier behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever daar vanwege zijn/haar gedrag of anderszins aanleiding toe geeft. Beëindiging op deze grond zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling aan CaniBalance / Flexiterrier van de volledige, overeengekomen normaliter verschuldigde bedragen, inclusief vergoeding van de gemaakte en eventueel nog te maken kosten, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en alternatieven bij geschillen

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en voedingsdeskundige waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en voedingsdeskundige, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de voedingsdeskundige zijn woonplaats heeft. Als alternatief op de bemiddeling door de rechter kan in overleg met cliënt gekozen worden voor bemiddeling door onafhankelijke derden of mediation.